Telefony alarmowe
Wizyt:
Dzisiaj: 114
Wszystkich: 221309

Walne Zgromadzenie 2019

Ogłoszenia Zarządu » Walne Zgromadzenie 2019

10.04.2019 rok

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM “ARS” W SZCZECINIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “ARS” w Szczecinie działając na podstawie § 49 ust.1 pkt 5 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SM „ARS”, które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2019 roku o godz. 18:30 w stołówce akademickiej „KUBUŚ” przy ul. Chopina 53 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybory przewodniczącego i członków Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Przyjęcie protokółu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 01.10.2018 roku.
8. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok i sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku strat i zysków),
b) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
c) informacja o realizacji wniosków z zebrania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 01.10.2018 roku.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu i rachunku strat i zysków) za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu za rok sprawozdawczy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
15. Wybory Członków Rady Nadzorczej.
16. Wybór delegata i jego zastępcy na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni oraz Zjazd Krajowej Rady Spółdzielczej.
17. Ogłoszenie wyników wyboru członków Rady Nadzorczej.
18. Ogłoszenie wyników wyboru delegata oraz jego zastępcy na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Na zgromadzenie prosimy o przybycie z dowodem osobistym, w celu potwierdzenia tożsamości.

Członkowie uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni od 20.05.2019 r.

Tryb przekazania zawiadomień jest zgodny z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 6/2011 z dnia 20.06.2011 r. w sprawie sposobu zawiadamiania o Walnym Zgromadzeniu Członków.

PREZES ZARZĄDU S.M. “ARS”
Aleksander Graczyk